skip to Main Content

Kuva- ja mediatuotannon yleiset sopimusehdot – KYSE2017  

 1. SOVELTAMINEN 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kuva-, video-, teksti- ja mediatuotantojen käyttöoikeuksien luovutukseen, kauppaan sekä palveluiden myyntiin.  

 2. MÄÄRITELMÄT 

Aineistolla tarkoitetaan Sopimuksen kohteena olevaa Tilaajalle toimitettavaa julkaisualustasta riippumatonta valo- tai videokuvaa, tekstiä tai erilaisten mediasisältöjen kokonaisuutta tai niiden yhdistelmää.  

Sopimuksella tarkoitetaan Tilaajan ja Toimittajan välistä kirjallista sopimusta tai Tilaajan hyväksymää Toimittajan tarjousta tai Tilaajan hyväksymää kustannusarviota koskien Aineistoa.  

Tausta-aineistolla tarkoitetaan Tuotantoa varten hankittavia immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia sekä tarvittavia kuvauslupia ja suostumuksia mm. henkilöiltä ja kiinteistönomistajilta.  

Teknisellä virheellä tarkoitetaan Aineistossa esiintyvää teknisestä laitteesta tai sen käytöstä johtuvaa virhettä tai sisällössä olevaa Toimittajasta johtuvaa asiavirhettä. Tekninen virhe ei ole subjektiivisesti määriteltävä luovan työn tyyliseikka, järjestys, esitystapa tai ratkaisu.  

Tilaajalla tarkoitetaan yritystä, yhteisöä tai muuta oikeushenkilöä, joka ostaa erikseen sovittavan käyttöoikeuden tai immateriaalioikeudet Aineistoon.  

Toimittajalla tarkoitetaan Aineiston tekijää ja/tai myyjää, jolle on syntynyt tai siirtynyt työ-, kauppa- tai muun sopimuksen perusteella tekijänoikeuksia ja mahdollisia muita immateriaalioikeuksia Aineistoon ja joka toimittaa Aineiston tai luovuttaa käyttöoikeuden Aineistoon Tilaajalle.  

Tuotannolla tarkoitetaan Toimittajan toimenpiteitä, joissa voi olla mukana myös Tilaajan toimittamaa tausta-aineistoa ja myötävaikutusta, koskien Aineiston valmiiksi saamista. Tuotantoon sisältyy mm. suunnittelua, Tausta-aineiston hankkimista, alihankkijoiden palveluita, kaluston vuokraamista, muita tuotantojärjestelyjä ja jälkikäsittelyjä.  

Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan Sopimuksessa osapuolen nimeämää ja valtuuttamaa osapuolen edustajaa, jolla on oikeus sopia muutoksista Tuotantoon, tuotantosuunnitelmaan ja kustannuksiin.  

3. TOIMITTAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET 

Toimittaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja laadukkaasti, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta palveluntuottajalta.  

Toimittaja vastaa siitä, että Tuotanto suoritetaan Sopimuksen ja tuotantosuunnitelman mukaisesti. Toimittaja on velvollinen korjaamaan Aineistossa olevat Tekniset virheet viivytyksettä ja ilman erillistä korvausta.  

Toimittaja vastaa siitä, ettei toimitettu Aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Sopimuksessa sovitun mukaisesti. Toimittaja vastaa myös Tausta-aineistosta siltä osin kuin sen hankkiminen on ollut Toimittajan vastuulla.  

Toimittaja on velvollinen informoimaan Tilaajaa mahdollisista viivästymisistä muista Tuotantoon toteuttamiseen tulevista muutoksista tai esteistä välittömästi, kun nämä tulevat Toimittajan tietoon.  

4. TILAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET 

Tilaaja on velvollinen myötävaikuttamaan Tuotannon toteuttamisessa sekä toimittamaan Tuotantoon tarvittavan Tausta-aineiston ja muun materiaalin niiltä osin kuin Sopimuksessa tai tuotantosuunnitelmassa on erikseen määritelty. Tilaaja vastaa siitä, etteivät Tilaajan vastuulla olevat Tausta-aineistot loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 

Mikäli Tilaaja ei toimita Tilaajan vastuulla olevia Tausta-aineistoja ja materiaaleja, on Toimittajalla oikeus hankkia nämä Tausta-aineistot ja materiaalit tuotantosuunnitelman toteuttamiseksi ja laskuttaa näiden hankkimisesta hinnastonsa mukaisesti. 

Mikäli Tilaaja ei toimita Tuotannossa tarvittavia tietoja, Tausta-aineistoa tai materiaaleja Toimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti tai Tuotanto viivästyy Tilaajan viaksi luettavasta muusta syystä, on Toimittajalla oikeus lykätä Tuotantoa ja Aineiston toimitusta.  

5. YHTEYDENPITO JA ORGANISOINTI 

Tilaaja ja Toimittaja nimeävät ja valtuuttavat tahoiltaan Yhteyshenkilön Tuotannon toteuttamiseksi. Jos Yhteyshenkilöä ei erikseen nimetä, toimii Sopimuksen allekirjoittaja tai hyväksyjä näiden sopimusehtojen mukaisena Yhteyshenkilönä.  

Ainoastaan Yhteyshenkilöllä on oikeus tehdä muutoksia tuotantosuunnitelmaan ja päättää kustannuksia aiheuttavista muutoksista Sopimukseen tai tuotantosuunnitelmaan.  

6. MUUTOKSET TILAUKSEEN TAI TUOTANTOON 

Mikäli Tilaaja vaatii tuotantosuunnitelmasta poikkeamista tai lisätöitä, laskutetaan ne Toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.  

Mikäli Tilaaja edellyttää muutoksia Tuotantoon tai tuotantosuunnitelmaan, on Tilaajan hyväksyttävä tästä aiheutuvat lisäkustannukset ennen kuin Toimittaja on velvollinen jatkamaan Tuotantoa.  

7. TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Tilaaja ei kirjallisesti reklamoi 15 päivän kuluessa Aineiston toimituksesta tai jos Tilaaja ottaa Aineiston julkaisukäyttöön, sen mukaan kumpi näistä toteutuu ensimmäiseksi.  

8. MUUTOKSET AINEISTOON 

Aineiston toimitus sisältää Sopimuksessa tai tuotantosuunnitelmassa sovitun määrän muutos- ja iteraatiokierroksia Aineistoon.  

Aineiston muutokset, iteraatiokierrokset ja muokkaukset, joista ei ole sovittu Sopimuksessa, tuotantosuunnitelmassa tai muutoin erikseen kirjallisesti, laskutetaan erikseen käytetyn ajan ja Toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.  

Ellei Sopimuksessa tai tuotantosuunnitelmassa ole toisin sovittu, on Aineiston yksinomainen muokkausoikeus Toimittajalla.  

9. HINNAT JA MAKSUEHDOT 

Toimittajalla on oikeus laskuttaa Tilaajalta ennakkona kohtuullinen osuus sovitusta hinnasta tai kustannusarvion määrästä, jos osapuolten välillä ei ole toisin sovittu. Loppuosan korvauksista Toimittaja voi laskuttaa myös Tuotannon etenemisen mukaan, ellei toisin ole sovittu.  

Viimeisen erän yhteydessä laskutetaan myös mahdolliset Tilaajan tilaamat lisätyöt. Maksuehto on 14 pv. netto.  

Sopimuksessa, kustannusarviossa, tarjouksissa ja hinnastoissa olevat hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Palvelujen viennissä sovelletaan voimassaolevia arvonlisäverosäädöksiä.  

Aineiston käyttö- ja julkaisuoikeus alkaa, kun Aineiston Tuotannon kaikki maksusuoritukset on suoritettu Tilaajalle, ellei kirjallisesti ole toisin etukäteen sovittu.  

10. MATKA- JA MUUT KUSTANNUKSET 

Ellei Sopimuksessa ole muutoin sovittu, sisältää Tuotannosta sovittu hinta tai tarjous matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat tuotantosuunnitelman mukaisesti.   

11. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET 

Omistusoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet Tuotannossa syntyvään Aineistoon tulevat Toimittajalle, Tilaaja saa Aineistoon Sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden.  

Tilaajalle tulevan käyttöoikeuden rajoituksia voidaan tehdä esimerkiksi käyttöaikaan, julkaisukanaviin tai maantieteelliseen sijaintiin perustuen.  

Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, on Tilaajalla oikeus käyttää Aineistoa kaikessa toiminnassaan.  

Tilaajalle luovutettua Aineistoa ei saa myydä tai muutoin luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Tilaaja saa kuitenkin luovuttaa Aineistoa kolmannelle osapuolelle esimerkiksi Tilaajan markkinointi-, viestintä- ja pr-tarkoituksissa ja näihin tarkoituksiin tarkoitettujen aineistojen tuottamiseen.  

Kaikesta muusta Aineistojen käytöstä, josta ei ole erikseen sovittu tai annettu näiden Sopimusehtojen mukaan käyttöoikeutta Tilaajalle, on sovittava erikseen Toimittajan kanssa.  

12. VIIVÄSTYS JA PERUUTTAMINEN 

Toimittajan ollessa estynyt tuotannon tai sen osan toimittamiseen, on Toimittajalla oikeus ja velvollisuus järjestää korvaava tekijä tuotantoon.  

Mikäli Tuotannon toteuttaminen viivästyy olennaisesti tai peruuntuu Toimittajasta johtuvasta syystä, on Tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää sovittua kokonaispalkkiota tai kustannusarvion määrää.  

Mikäli Tilaaja peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon Toimittajasta riippumattomasta syystä, on Toimittaja oikeutettu korvaukseen kaikesta siihen asti tehdystä työstä ja Tuotannon kuluista.  

13. YLIVOIMAINEN ESTE 

Mikäli Tuotanto osoittautuu Toimittajasta riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on Toimittajalla oikeus keskeyttää Tuotanto hänen joutumatta vastuuseen viivästyksestä.  

Toimittajan tulee välittömästi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Tilaajalle Tuotannon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli Tuotanto keskeytetään, on Toimittajalla oikeus laskuttaa Toimittajalle siihen mennessä aiheutuneet kustannukset Tilaajalta.  

14. VASTUUT 

Toimittaja vastaa tuottamuksellaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan välittömistä esine- tai henkilövahingoista. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään koko Tuotannon verottoman hinnan suuruinen.  

15. LUOTTAMUKSELLISUUS 

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa tiedot ja aineistot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä. Sopijapuolet sitoutuvat lisäksi olemaan käyttämättä luottamuksellisia tietoja tai aineistoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  

Toimittajalla ja sen alihankkijoilla on oikeus käyttää ja julkaista Aineistoa tai sen osia oman työnsä referenssinä ellei toisin kirjallisesti sovita.  

16. HYVÄKSYMINEN, MUUTTAMINEN JA SOVELTAMINEN 

Tuotantosopimus katsotaan syntyneeksi kun Tilaaja toimittaa hyväksynnän tarjoukseen tai kustannusarvioon kirjallisesti tai sähköpostitse Toimittajalle.  

Mikäli Tilaaja edellyttää Tuotannon aloittamista tätä aiemmin, katsotaan tämän tahdonilmaisun sisältävän myös tarjouksen, kustannusarvion ja/ tai tuotantosuunnitelman sekä näiden Sopimusehtojen hyväksymisen.  

Sopimuksen tai tuotantosuunnitelman muuttamisesta on sovittava kirjallisesti. Muutoksesta voidaan sopia myös sähköpostitse, jossa osapuolten muutosten hyväksymisen on käytävä selvästi ilmi.  

Jos Tilaaja ja Toimittaja ovat sopineet Sopimuksessa, tuotantosuunnitelmassa tai muutoin kirjallisesti näistä Sopimusehdoista poiketen, sovelletaan niiltä osin ensisijaisesti Tilaajan ja Toimittajan välistä kirjallista sopimusta.  

17. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN 

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.  

Jos mahdollisessa riitatilanteessa osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla ensin 30 päivän ajan tai muutoin sopimalla, riidat ratkaistaan Toimittajan kotipaikan alioikeudessa. 

Back To Top